If you have any questions, please contact our Support for television products.

 

Blaupunkt TV Service Poland

 

Hotline Polen: +48 22 3970 804

E-mail: poland(at)blaupunkt-tv.eu

 

Administratorem danych osobowych jest Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie 57B, 87-148 Łysomice. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem: iod.pl@sharpconsumer.eu, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Kwestie związane z obsługą zapytań konsumenckich należy kierować na adres mailowy wskazany dla poszczególnego kraju.

 

Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników produktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na prowadzeniu wparcia technicznego dla konsumentów. Podanie danych jest niezbędne do sprawnej obsługi zgłoszenia, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie konsultacji. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą być w stosownych przypadkach udostępnianie kurierom oraz dostawcom usług pocztowych. Dane mogą być także przekazywane do spółek Grupy SHARP. Spółki z Grupy SHARP, do których przekazywane będą dane mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju administratora. Podejmowane są jednak wszelkie konieczne działania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych, w tym zobowiązanie podmiotów zlokalizowanych w państwach trzecich do zapewnienia ochrony na mocy umów podpisywanych na wzorze Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, co pozwala zniwelować ryzyko różnic w standardach ochrony danych osobowych.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym przetwarzania danych w celach marketingowych oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.